• v pripade potreby objednávateľ zabezpečí bezplatne zdroj el. energie 230V resp. 400V
 • Dodávateľ nenesie zodpovednosť za statické posúdenie pieskovaných konštrukcií
 • Dodávateľ nenesie zodpovednosť za narušenie statickej rovnováhy pieskovanej konštrukcie
 • Dodávateľ nenesie zodpovednosť za navlhnutie pieskovanej konštrukcie (nepredvidané zmeny: počasie, atd..)
 • Dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenie rozvodov elektriny, vody, kanalizácie, a iných vecí ktore možu byť nasledkom odletov abraziva pri pieskovaní
  poškodené
 • Dodávatel v dostatočnom čase pred začatím prác oboznámi všetkých zainteresovaných (pracovnikov na stavbe, blízkych obyvateľov, pripadne majiteľa alebo zodpovednú
  osobu aj tretiu stranu o povahe prác na , ktorú si objednal naše služby) o :
  1. bezpečnostných pravidlách BOZP
  2. čase vykonývaných prác
  3. o druhu prác, ich vplyvu na okolie atd…(zvyšená prašnosť, hluk,…..)
 • Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínu začatia prác, prerušenie prác, prípadne ich (dočasné)zastavenie z dôvodu:
  1. nedodržianie podmenok zo strany objednávateľa
  2. zmien počasia